Petrovice 11
675 21 Okříšky
sdhpetrovice@quick.cz
Menu Hlavní strana
Přihlášení
HISTORIE SBORU

Jednoduché postupy chování a primitivní technika sloužili k hašení požárů již ve středověku, ale pouze ve velkých městech, vlastněných církví nebo šlechtou. Na konci 19. století a v první polovině století 20. zjišťovali i obyvatelé menších obcí, že je pro ně výhodné být připraveni na požár a začali hromadně zakládat sbory hasičů s patřičnou technikou a vybavením. Bohužel většinou byly prvotními podněty k založení těchto sborů rozsáhlé požáry nebo jiné živelné události v obci.
Také v Petrovicích, když 31.srpna 1936 vyhořel dům Rudolfa Čecha, stodola a kůlna jeho souseda Josefa Daňka a 25.října stodola Jana Zimoly, stala se otázka založení hasičského sboru v Petrovicích velmi živou. Protože mezi občany zájem o založení sboru byl, nepustil tehdejší správce školy Jaroslav Štelzig tuto věc ze zřetele a na návrh starosty Václava Dokulila byla 5.října 1936 podána Okresnímu úřadu v Třebíči žádost o povolení k založení sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích. 27.října téhož roku došlo od Zemského úřadu v Brně povolení k založení sboru. Ke konci listopadu byl sbor dobrovolných hasičů v Petrovicích založen. Na ustavující valné hromadě byli zvoleni jako první funkcionáři následující členové: starostou rolník Stanislav Března, jednatelem řídící učitel Jaroslav Štelzig, náčelníkem František Čech, místonáčelníkem František Lorenc, zbrojmistrem Bohumil Zimola, samaritánem František Vetchý a pokladníkem Ludvík Mejzlík.
Opatření potřebné částky (40 000Kč) na výzbroj sboru se však setkalo s nepřekonatelnými překážkami, takže sbor svoji hlavní činnost nemohl vyvíjet. Výbor požádal o finanční podporu různé pojišťovny a současně jednal s několika firmami o zakoupení motorové stříkačky a potřebné výzbroje. Po dlouhém jednání o příspěvek od pojišťoven a jednání o výpůjčku 33 000 Kč s První občanskou záložnou a rolnickou záložnou v Třebíči se podařilo sboru sehnat peníze. V prosinci1937 a v lednu 1938 byla sborem dobrovolných hasičů objednána motorová stříkačka, 500m hadic a potřebná výzbroj pro 20 mužů. Dodala je firma Stratílek z Vysokého Mýta. Rovněž bylo pořízeno 20 pracovních stejnokrojů. Nákupní cena výše uvedených potřeb byla 42 000Kč.
Dne 22. května 1938 byla sboru slavnostně předána motorová stříkačka, aby mohl zdárně plnit své povinnosti při ochraně majetku před ohněm a vodou. Slavnostní nálada byla ale značně zkalena napjatou mezinárodní situací a vytrvalým deštěm.
V roce 1938 byl za součinnosti obecního zastupitelstva postaven obecní dům a požární zbrojnice nákladem 99 000Kč. Stavbu provedl stavitel Josef Máca z Třebíče. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena v dubnu 1939.
Během okupace naší republiky fašisty nemohl sbor vyvíjet všestrannou činnost nejen v požární ochraně ale ani v oblasti kulturní a vzdělávací. Teprve po osvobození dochází k znovuobnovení a rozvoji odborné a kulturní činnosti. V tomto období se sbor dal do velké akce a to do vybudování kulturního domu. Tuto akci úspěšně dokončil a kulturní dům převzal do vlastní správy. Tuto správu vykonává dodnes. Dostavbou kulturního domu se začala rozvíjet bohatá kulturní činnost sboru. Pod vedením ředitele školy pana Kožiny bylo vybudováno jeviště, osvětlení a divadelní činnost dosáhla velkých úspěchů v širokém okolí a divadelní festivaly v Petrovicích byly známy v tomto období po celé jižní Moravě. V pozdější době po dobudování přístavku byl kulturní dům bohatě využíván k pořádání tanečních zábav, čajů a plesů.
Společně s kulturní činností se rozvíjela i činnost sportovní a technická. V 50. letech byl za 100 000 Kč zakoupen od mlynáře Novotného automobil, který byl postupně upraven pro potřeby hasičského sboru. Soutěží v požárním útoku a požárním sportu se naše družstva účastní již od 50. let a po celou tuto dobu se udržují na předních příčkách celorepublikových hodnocení. V současné době máme dvě družstva mužů a dvě družstva mladých hasičů. Všechna tato družstva dosahují v soutěžích v požárním útoku skvělých výsledků. Nejprestižnější je zřejmě čtyřnásobné vítězství v soutěži Extraligy v požárním útoku v letech 2000 až 2003.
Všechny tyto úspěchy by se jistě nedostavily bez obětavé činnosti většiny členů a za příkladné spolupráce s obcí Petrovice. Výsledkem těchto činností a příkladné spolupráce je jistě i vybudování hasičského areálu, který se postupně stal krajským areálem kraje Vysočina pro pořádání soutěží v požárním sportu. Můžeme se pochlubit nově postavenou hasičskou zbrojnicí, oválem 400m se dvěma dráhami, čtyřmi dráhami 100m pro soutěže jednotlivců a zatravněným cvičištěm pro požární útok s podzemními nádržemi vody a odvodněním celého cvičiště.